ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13
041 70 Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​K​S​-​O​S​Z​P​-​2​0​2​0​/​0​0​5​9​2​3​-​0​0​8​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ B​e​á​t​a​ S​e​r​b​i​n​o​v​á​/​6​ 0​0​4​ 1​2​7​
K​o​š​i​c​e​
16. 04. 2020
Vec
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vyvesená dňa: ................................. Zvesené dňa: .................................... Podpis, pečiatka ............................... Vec Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v znení § 54 ods. 20 zákona, prijal dňa 12.03.2020 od Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica žiadosť o schválenie dokumentu „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie“ Na základe doručenej žiadosti Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica v rámci projektu „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ obstarala dokumentáciu „Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie“ (ďalej len RÚSES), vypracovanej v roku 2019 spoločnosťou ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica. Predložený dokumenty RÚSES okresu Košice – okolie bol vypracovaný v zmysle prílohy č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon a podľa Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES. RÚSES okresu Košice – okolie je zverejnený na verejnej tabuli Okresného úradu, Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, konkrétne: https://www.minv.sk/?uradna-tabula-oszp-ks Do dokumentu možno nahliadnuť v čase úradných hodín na Okresnom úrade Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli Okresného úradu Košice – okolie a súčasne na úradnej tabuli vo všetkých obciach a mestách okresu Košice – okolie. Obce a mestá sú povinné mať toto oznámenie vyvesené na svojej úradnej tabuli najmenej 30 dní. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada všetky obce a mestá okresu Košice – okolie, aby tunajší úrad písomne informovali o dátume vyvesenia a zvesenia oznámenia. Na schválenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vyhotovenej odborne spôsobilou osobou sa vyžaduje stanovisko územne príslušnej organizácie ochrany prírody. V súlade s § 54 ods. 25 zákona žiadame ŠOP SR RCOP Prešov a Správu NP Slovenský kras o odborné stanovisko. Námietky a pripomienky k predkladanému dokumentu RÚSES okresu Košice – okolie je možné doručiť na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky alebo od doručenia tohto oznámenia. Na pripomienky zaslané po uhynutí uvedenej lehoty sa neprihliada. Doručuje sa: • všetky obce a mestá okresu Košice - okolie • ŠOP SR – RCOP Prešov • Správa NP Slovenská kras • Východoslovenská energetika, a. s., Košice • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica • Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica • Národné lesnícke centrum, Zvolen • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava
Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​4​1​2​7​
E-mail
o​s​z​p​.​k​s​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-KS-OSZP-2020/005923-008
Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto, 044 18 Slanské Nové Mesto Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša Obec Štós, Štós, 044 26 Štós Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves, 044 02 Turnianska Nová Ves Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina, 044 81 Veľká Lodina Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18 Vyšná Hutka Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Vyšný Čaj Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa