Zmluvy

Dohoda č. 20/41/012/60
uzatvorená podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
(491.11 kb)
DOHODA č. 20/41/010/209
uzatvorená podľa § 10 č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
(629.07 kb)
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
VSD - HZ č. 83 - pripojenie 1F 25.00 A
(451.43 kb)
ZMLUVA - FÚRA s.r.o.
O poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
(975.75 kb)
ZMLUVA - Ing. Matilda Duditšová
AUDIT účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019
(709.44 kb)
ZMLUVA - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
(229.1 kb)
Zmluva o dielo č. 1/2019 - Direct Club s.r.o.
"Výmena strešnej krytiny polyfunkčnej budovy v Slančíku"
(1282.49 kb)
DPO SR - Zmluva č. 1420 460
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(1140.77 kb)
NATUR PACK
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(1460.56 kb)
ZMLUVA o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-188/2020
Predmet zmluvy: IVECO - CAS 15
(921.3 kb)
FURA s.r.o. - Dodatok č. 1/2020
Odvoz a zneškodnenie odpadu - VKK
(129.03 kb)
TENDERnet - Licenčná zmluva
Software - www.tendernet.sk
(315.19 kb)
1 2 ... 13 [>]