Uradná tabuľa

U P O Z O R N E N I E pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
(281.22 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
(21.86 kb)
VZN č. 1/2020
o nakladaní s KO, BRKO a DSO
(873.68 kb)