Uradná tabuľa

U P O Z O R N E N I E pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
(281.22 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
(21.86 kb)
NARIADENIE
Zákaz vstupu verejnosti do poľovného revíru Slanská dolina
(219.64 kb)