Uradná tabuľa

U P O Z O R N E N I E pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
(281.22 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
(21.86 kb)
Verejná vyhláška - VSD a.s.
"Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s."
(142.35 kb)
PRÍLOHA ZOZNAM VLASTNÍKOV
k výzve pre vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
(332.59 kb)
UZNESENIE
Okresný súd v Trebišove v dedičskej veci po poručiteľke Kataríne Orbanovej
(69.39 kb)