Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "zákon") na zákazku s názvom:

"Výmena strešnej krytiny polyfunkčnej budovy v Slančíku"

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predloženie ponuky
"Výmena strešnej krytiny polyfunkčnej budovy v Slančíku"
(464.2 kb)
Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača
(85 kb)
Príloha č. 2
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
(67.84 kb)
Príloha č. 3
ZMLUVA O DIELO
(124 kb)
(59.5 kb)
Príloha č. 5
Čestné vyhlásenie uchádzača
(66.05 kb)
Príloha č. 6
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
(64.64 kb)
Príloha č. 7
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
(65.81 kb)
Príloha č. 8
Projektová dokumentácia
(254.31 kb)
Príloha č. 8
PD - sprievodná správa
(673.69 kb)