DHZ Slančík

Kalendár pohárových súťaží OV DPO Košice – okolie  v roku 2017

1       3. ročník ligovej súťaže MH  - Popročská chodbovica (1. kolo LMH),11.2.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

2       5. r. Halového turnaja vo futbale - pohárová súťaž pre účastníkov OHL,

         18.2.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

3       9. ročník Halovej súťaže MH - (2. kolo LMH), 11.3.2017, Čaňa, Ing. Peter Štuller

4       1. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 7.5.2017, Budimír, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

5       Okresné kolo hry Plameň - 3. kolo Ligy mladých hasičov, 12.5.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

6       1. Obv. súťaž DHZ–okrsky: Slans, Hornád–Toryš, Kaňapta, Rudoh a údolia Bodvy ,

         14.5.2017, Miroslav Semanič

7       2. Ligová súťaž OHL - 19. ročník, 21.5.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

8       2. Obvod súťaž DHZ –okrsky Kecer, Toryš–Ružínsky, Olšavský a Košice 

         28.5.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

9       Okresná súťaž HD dorastu z okresu Košice – okolie, 3.6.2017, Miroslav Semanič

10     3. Ligová súťaž OHL - 19. ročník - Spoločná súťaž P-OHL a OHL KS, 

         11.6.2017, Brestov/PO/, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

11     Čečejovský pohár - 4. kolo Ligy mladých hasičov, 17.6.2017, Čečejovce, Ing. Peter Štuller

12     Okresná súťaž DHZ, 18.6.2017, Miroslav Semanič

13     Krajská súťaž DHZ, 25.6.2017, Perla Barčáková

14     4. Lig. súťaž OHL–pohár preds DHZ-19. ročník-Spoloč súťaž P-OHL a OHL KS,

         2.7.2017, Kráľovce Ing. Vladimír Beňo, PhD.

15     Kecerovský pohár - 5. kolo Ligy mladých hasičov, 5.7.2017, Kecerovce, Ing. Peter Štuller

16     Pohárová nočná  súťaž – Budimírsky pohár 5. ročník, 8.7.2017, Budimír, Matúš Beluš

17     5. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 23.7.2017, Čižatice, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

18     Nočná hasičská súťaž - 8. ročník, 5.8.2017, Čečejovce, Miroslav Kováč

19     Futbalový turnaj ligy mladých hasičov - 4. ročník, 12.8.2017, Čižatice, Dušan Dulina st.

20     6. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 13.8.2017, Vtáčkovce, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

21     Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B“ a medzinárodná súťaž -

         „O pohár starostu obce Turňa n/B“, 20.8.2017, Turňa nad Bodvou, Alexander Varga

22     Nočná súťaž o pohár starostu obce - 8. ročník, 26.8.2017, Ploské, Ľuboš Stoličný

23     Memoriál  Ing. Imricha Tomka - Pohárová súťaž MH Slanského okrsku, 29.8.2017, Nový Salaš, Ing. Peter Štuller

24     Pohárová súťaž mladých hasičov, 1.9.2017, Rozhanovce, Jozef Dancák

25     7. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 2.9.2017, Kokšov Bakša, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

26     Jesenný zraz MH - 6. kolo Ligy mladých hasičov, 15.9.2017, Herľany, Ing. Peter Štuller

27     Okrsková súťaž Toryšsko – Ružínského okrsku - 3. ročník, 16.9.2017, Kysak, Ing. Vladimír Kunc

28     Okrsková súťaž Kecerovského okrsku - 21. ročník, 16.9.2017, Herľany, Miroslav Semanič

29     Hasičská súťaž PS – 8 o pohár starostu obce, 1.10.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Kunc


______________________________________________________________________________________________________

Územná organizácia DPO SR Košice-okolie usporiadala  9. ročník halovej súťaže mladých hasičov okresu Košice-okolie v spolupráci s OcÚ Čaňa dňa  11. marca 2017 (sobota) v telocvični pri futbalovom ihrisku Čaňa. 

Kategórie: chlapci + zmiešané a dievčatá od 8 do 16 rokov

VÝSLEDKY: 

Výsledková listina - DIEVČATÁ
PORADIE ŠTAR.Č. DHZ-ZŠ ŠTAFETA ŠTAFETA ŠTAFETA VÝHOD. VÝSL.
5x30 m POŽ.DVOJ. UZLOVÁ BODY ČAS
1. 1 Nový Salaš"A" 48,09 53,56 30,03 -4,00 127,68
2. 7 Rákoš"A" 50,22 56,75 23,60 -2,00 128,57
3. 2 Kecerovce 52,65 56,03 29,22 -6,00 131,90
4. 13 Čižatice 50,56 68,47 28,00 -6,00 141,03
5. 4 Rozhanovce 54,25 73,00 26,72 -8,00 145,97
6. 14 Poproč 52,97 61,88 39,53 -4,00 150,38
7. 1 Nový Salaš"B" 72,69 72,50 30,91 -10,00 166,10
8. 6 Slanec 62,59 65,71 49,09 -8,00 169,39
9. 7 Rákoš"B" 55,62 77,09 43,56 -4,00 172,27
10. 11 Malá Ida 51,12 63,66 73,25 -2,00 186,03
11. 9 Slanská Huta 73,00 64,28 56,81 -6,00 188,09
12. 5 Ruskov 63,00 97,16 52,60 -4,00 208,76

                                                                                                                                           

                                       

Výsledková listina - CHLAPCI
PORADIE ŠTAR.Č. DHZ-ZŠ ŠTAFETA ŠTAFETA ŠTAFETA VÝHOD. VÝSL.
5x30 m POŽ.DVOJ. UZLOVÁ BODY ČAS
1. 13 Čižatice"A" 44,50 50,44 23,28 -2,00 116,22
2. 16 Čečejovce 45,96 56,90 24,28 -4,00 123,14
3. 14 Poproč "A" 44,21 54,38 28,21 0,00 126,80
4. 20 Ďurďošík 47,56 58,44 25,41 -2,00 129,41
5. 4 Rozhanovce"B" 52,47 63,53 26,25 -8,00 134,25
6. 4 Rozhanovce"A" 62,46 59,84 28,97 -2,00 149,27
7. 6 Slanec 48,03 67,46 38,06 -4,00 149,55
8. 13 Čižatice"B" 52,03 61,90 39,84 -4,00 149,77
9. 15 Herľany 51,43 61,72 44,09 -2,00 155,24
10. 7 Rákoš 51,93 60,60 45,97 -2,00 156,50
11. 1 Nový Salaš 58,34 63,69 38,91 -4,00 156,94
12. 17 Košická Polianka 63,66 65,91 32,13 -4,00 157,70
13. 9 Slanská Huta 47,40 64,69 57,44 -6,00 163,53
14. 12 Jasov"A" 50,65 68,09 54,96 -6,00 167,70
15. 18 Moldava n/B 59,00 65,63 53,87 -10,00 168,50
16. 14 Poproč"B" 57,59 68,79 51,19 -6,00 171,57
17. 3 Medzev"A" 55,50 66,57 60,00 -8,00 174,07
18. 8. Zlatá Idka 54,40 80,12 46,87 -2,00 179,39
19. 10 Rešica 51,21 91,69 42,78 -4,00 181,68
20. 2 Kecerovce 55,25 88,31 65,12 -8,00 200,68
21. 19 Slančík 71,56 78,50 63,35 -10,00 203,41
22. 3 Medzev"B" 60,88 93,90 70,53 -6,00 219,31
23. 12 Jasov"B" 68,50 86,57 72,31 0,00 227,38

                                       ______________________________________________________________________________________________________

VÝPIS  Z  UZNESENIA

K bodu č. 7 rokovania OZ v Slančíku dňa 10.03.2017: Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Predkladateľ:                   Ján Bačo, starosta obce

Znenie návrhu:                Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Prítomnosť/kvórum       4/3

Hlasovaním                      „za / proti / zdržal sa hlasovania“  =  4 / 0 / 0

bolo prijaté nasledovné: UZNESENIE  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  č. 87  zo dňa 10.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Slančíku v zmysle §9 a §11 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Slančík - Bc. Jána Čisľáka.

______________________________________________________________________________________________________

NOVÉ STANOVY DPO SR   

______________________________________________________________________________________________________