DHZ Slančík

Kalendár pohárových súťaží OV DPO Košice – okolie  v roku 2017

1       3. ročník ligovej súťaže MH  - Popročská chodbovica (1. kolo LMH),11.2.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

2       5. r. Halového turnaja vo futbale - pohárová súťaž pre účastníkov OHL,

         18.2.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

3       9. ročník Halovej súťaže MH - (2. kolo LMH), 11.3.2017, Čaňa, Ing. Peter Štuller

4       1. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 7.5.2017, Budimír, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

5       Okresné kolo hry Plameň - 3. kolo Ligy mladých hasičov, 12.5.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

6       1. Obv. súťaž DHZ–okrsky: Slans, Hornád–Toryš, Kaňapta, Rudoh a údolia Bodvy ,

         14.5.2017, Miroslav Semanič

7       2. Ligová súťaž OHL - 19. ročník, 21.5.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

8       2. Obvod súťaž DHZ –okrsky Kecer, Toryš–Ružínsky, Olšavský a Košice 

         28.5.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

9       Okresná súťaž HD dorastu z okresu Košice – okolie, 3.6.2017, Miroslav Semanič

10     3. Ligová súťaž OHL - 19. ročník - Spoločná súťaž P-OHL a OHL KS, 

         11.6.2017, Brestov/PO/, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

11     Čečejovský pohár - 4. kolo Ligy mladých hasičov, 17.6.2017, Čečejovce, Ing. Peter Štuller

12     Okresná súťaž DHZ, 18.6.2017, Miroslav Semanič

13     Krajská súťaž DHZ, 25.6.2017, Perla Barčáková

14     4. Lig. súťaž OHL–pohár preds DHZ-19. ročník-Spoloč súťaž P-OHL a OHL KS,

         2.7.2017, Kráľovce Ing. Vladimír Beňo, PhD.

15     Kecerovský pohár - 5. kolo Ligy mladých hasičov, 5.7.2017, Kecerovce, Ing. Peter Štuller

16     Pohárová nočná  súťaž – Budimírsky pohár 5. ročník, 8.7.2017, Budimír, Matúš Beluš

17     5. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 23.7.2017, Čižatice, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

18     Nočná hasičská súťaž - 8. ročník, 5.8.2017, Čečejovce, Miroslav Kováč

19     Futbalový turnaj ligy mladých hasičov - 4. ročník, 12.8.2017, Čižatice, Dušan Dulina st.

20     6. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 13.8.2017, Vtáčkovce, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

21     Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B“ a medzinárodná súťaž -

         „O pohár starostu obce Turňa n/B“, 20.8.2017, Turňa nad Bodvou, Alexander Varga

22     Nočná súťaž o pohár starostu obce - 8. ročník, 26.8.2017, Ploské, Ľuboš Stoličný

23     Memoriál  Ing. Imricha Tomka - Pohárová súťaž MH Slanského okrsku, 29.8.2017, Nový Salaš, Ing. Peter Štuller

24     Pohárová súťaž mladých hasičov, 1.9.2017, Rozhanovce, Jozef Dancák

25     7. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 2.9.2017, Kokšov Bakša, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

26     Jesenný zraz MH - 6. kolo Ligy mladých hasičov, 15.9.2017, Herľany, Ing. Peter Štuller

27     Okrsková súťaž Toryšsko – Ružínského okrsku - 3. ročník, 16.9.2017, Kysak, Ing. Vladimír Kunc

28     Okrsková súťaž Kecerovského okrsku - 21. ročník, 16.9.2017, Herľany, Miroslav Semanič

29     Hasičská súťaž PS – 8 o pohár starostu obce, 1.10.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Kunc


______________________________________________________________________________________________________

Územná organizácia DPO SR Košice-okolie usporiadala  9. ročník halovej súťaže mladých hasičov okresu Košice-okolie v spolupráci s OcÚ Čaňa dňa  11. marca 2017 (sobota) v telocvični pri futbalovom ihrisku Čaňa. 

Kategórie: chlapci + zmiešané a dievčatá od 8 do 16 rokov

VÝSLEDKY: 

______________________________________________________________________________________________________

VÝPIS  Z  UZNESENIA

K bodu č. 7 rokovania OZ v Slančíku dňa 10.03.2017: Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Predkladateľ:                   Ján Bačo, starosta obce

Znenie návrhu:                Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Prítomnosť/kvórum       4/3

Hlasovaním                      „za / proti / zdržal sa hlasovania“  =  4 / 0 / 0

bolo prijaté nasledovné: UZNESENIE  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  č. 87  zo dňa 10.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Slančíku v zmysle §9 a §11 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Slančík - Bc. Jána Čisľáka.

______________________________________________________________________________________________________

NOVÉ STANOVY DPO SR   

______________________________________________________________________________________________________