Aktuality | Poskytnutie dotácie

V nadväznosti na bod B.4 uznesenia vlády číslo 449 zo dňa 03.10.2018, v zmysle §8 a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR obci Slančík ministerstvo poskytuje účelovú dotáciu v sume 10 000,00 EUR.

Dotácia je účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu "Rekonštrukcia priestorov bývalého školského bytu, Slančík 46 na obecný úrad".

Zoznam aktualít