Aktuality | Zrušenie hrobových miest

ZRUŠENIE  HROBOVÉHO  MIESTA

Obecné zastupiteľstvo v  Slančíku na svojom zasadnutí dňa 07. júna 2017 rozhodlo o zrušení hrobových miest na ktoré nie je uzatvorená platná nájomná zmluva.

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a § 7 Všeobecne záväzného nariadenia obce Slančík č. 2/2011 právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Upozorňujeme príbuzných, že prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu. Preto zverejňujeme toto upozornenie  a žiadame o upresnenie údajov k  hrobovému miestu. V prípade nezáujmu budeme považovať túto skutočnosť ako nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta a tým aj súhlas na jeho zrušenie, alebo na prenájom inému záujemcovi o hrobové miesto. Vyzývame touto cestou nájomcu hrobového miesta, pri ktorom nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavil na Obecný úrad Slančík z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy

Zoznam aktualít