Aktuality | PROJEKT ČISTÉ OBCE

VVS, a.s. má právo nerealizovať vývoz žúmp z dôvodu nevyhovujúcich technických a prevádzkových podmienok v prípade:

a)     ak je vzdialenosť žumpy od prístupovej cesty viac ako 10 m, resp. 15 m podľa typu vozidla, ktorým disponuje VVS, a.s.;

b)    ak sa v žumpe z dôvodu dlhodobého nevyprázdňovania nachádza zahustený kal;

c)     ak nie je umožnený prístup vozidla do dvora alebo ak zákazník pri prijímaní objednávky nepotvrdil súhlas so vstupom vozidla na pozemok;

d)    ak zákazník nepodal správne informácie o objeme odpadovej vody v žumpe, resp. ak objem žumpy je viac ako 11 m3;

e)     ak zákazník poskytol VVS, a.s. informácie, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou zistenou pri realizácii vývozu.

V prípade, že sa pri realizácii vývozu zistia odlišné skutočnosti ako sú uvedené v objednávke alebo skutočnosti uvedené v bodoch a) až e), pričom sa zrealizuje výjazd avšak nezrealizuje vývoz, odberateľovi má VVS a.s. právo fakturovať poskytnutie danej služby v zmysle cenníkov VVS a.s.

VÝVOZ OBSAHU DOMOVÝCH ŽÚMP - PROJEKT ČISTÉ OBCE

CENA V EUR S DPH

do 5 km

42,00

od 6 do 15 km

51,00

od 16 do 25 km

61,00

od 26 do 35 km

65,00

od 36 do 45 km

69,00

od 46 do 60 km

72,00

od 61 km

74,00

VZDIALENOSTÍ OBCÍ A SADZBY:  

           http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/ciste-obce/vzdialenosti_obci.pdf

Cena je platná pre kategóriu odberateľov: domácnosti
V cene je zhrnutá doprava, výkon vozidla a likvidovaný obsah žumpy na 1 vývoz.
VVS, a.s. si vyhradzuje právo stanovenia počtu km a príslušnej ČOV pre realizáciu vývozu.
Počet km sa stanovuje ako vzdialenosť od ČOV k miestu vývozu a späť.
VVS, a.s. Vám zároveň ponúka možnosť pravidelných vývozov vo Vami stanovených intervaloch formou rámcovej objednávky.
Ponúkaná služba sa realizuje vozidlami, ktoré umožňujú vývoz obsahu žúmp maximálne v objeme 5 m
3, resp. 11 m3
(v závislosti od typu vozidla, ktorým disponuje realizátor/príslušný závod VVS, a.s.).

OBJEDNÁVKA: 

           http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/ciste-obce/objednavka_rok_2011.pdf

KONTAKT:

           http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/cenniky/2017/projekt-ciste-obce.pdf 

VZDIALENOSTI OBCÍ a SADZBY

Zoznam aktualít