Aktuality | Rozhodnutie schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie


Vytlačiť

Rozhodnutie

schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schvaľuje podľa § 54 ods. 2 písm. c) zákona dokument ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice-okolie, ktorý zaslala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica v roku 2019.

(313.15 kb)

Zoznam aktualít