Aktuality | 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13, odst.4a), Zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

7. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Slančíku, ktoré sa uskutoční 

dňa 30.júna 2023 /piatok/ o 18:00 hod.

v priestoroch obecného úradu v Slančíku.

                                                                                    

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva (OZ) 
  4. Kontrola uznesení
  5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022
  6. Dokumentácia obce v oblasti civilnej ochrany
  7. Organizácia akcie „Železný hasič 2023“
  8. Aktuálne výzvy a dotácie
  9. Rôzne
  10. Záver

Zasadnutie je verejné!

           

    Mgr. Veronika Čisľáková v.r.                                                                 starostka obce


(834.5 kb)

Zoznam aktualít