Aktuality | 100-ročnica DHZ Slančík a Deň Slanského mikroregiónu

V obci Slančík sa dňa 20.08.2022 uskutoční akcia s názvom projektu: - "100-ročnica DHZ Slančík a Deň Slanského mikroregiónu"

Cieľom tohto ptojektu je zlepšenie kvality života obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia kraja. Oblasť podpory v rámci výzvy je kultúra, zachovanie, obnova, rozvoj a prezentácia nehnuteľného dedičstva našej obce.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.

Výška poskytnutej dotácie:    4 000,00 EUR

Obec Slančík je členom ZOSMR, ktorý každoročne oslavuje Deň Slanského mikroregiónu. V rámci mikroregiónu sme takpovediac na chvoste. Máme najmenší počet obyvateľov a rozlohu, málo podnikateľských subjektov, čo sa odráža aj na výške podielových a miestnych daní. Rozhodne však nie sme obcou, ktorá sa nevie zapájať do rôznych spoločných aktivít v rámci mikroregiónu. Rok 2022 je výročným rokom založenia DHZ v obci Slančík. Náš DHZ bol založený roku 1922 a bez prerušenia funguje už 100 rokov i napriek rôznym ťažkostiam v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti. Jednou z úloh dobrovoľných hasičov vyplývajúcej z jej stanov je aj plnenie úloh vo verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti. Práve túto slávnostnú udalosť berieme ako príležitosť splniť si aj tento cieľ. Je stále dôležitejšie podporovať dobrovoľníctvo, nezištnú vzájomnú pomoc, spoluprácu a výmenu skúseností medzi ľuďmi ale aj medzi samosprávami, čo sa nám v obci Slančík aj v Slanskom mikroregióne darí. Takáto fungujúca spolupráca sa prejaví aj na spojení dvoch akcií a to oslavou STOROČNICE DHZ SLANČÍK a DŇA SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU. Pre nás ako občanov celého mikroregiónu je to dôvod na stretnutie, vyjadrenie vzájomného porozumenia a podpory. Je to skvelá príležitosť pre stretnutie všetkých generácií, obnovenie sociálnych kontaktov, prilákanie nových členov do radov dobrovoľných hasičov a taktiež veľká príležitosť a dôvod rodákom vrátiť sa do svojej obce pripomenúť si a byť hrdý na svoje korene.Slávnosť sa uskutoční 20.8.2022. Aj napriek ťažkostiam a komplikáciám, ktoré sprevádzajú dnešnú dobu, chceme zabezpečiť dôstojný a úspešný priebeh pripravovanej slávnosti. Tradíciou v našom regióne sa stalo, že každoročne sa Deň Slanského mikroregiónu oslavuje v inej členskej obci. Tohto roku máme tú česť spojiť dve udalosti v jednu a stať sa organizátorom a hosťujúcou obcou v rámci jednej spoločnej akcie STOROČNICE DHZ SLANČÍK a DŇA SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU. Zámer obce pre spojenie týchto akcií bol podporený aj zo strany ostatných členov ZOSMR. Naším zámerom je vyhodnotiť sto rokov fungovania organizácie. V rámci programu nebude chýbať slávnostná svätá omša, posvätenie zrekonštruovanej HZ a novej hasičskej techniky. Súčasťou osláv bude aj Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici, športová časť dňa bude pod názvom Železný hasič. Nasledovať bude odovzdávanie ocenení pre zaslúžilých aj aktívnych členov. Následne začne kultúrny program, kde dostanú príležitosť obyvatelia Slanského mikroregiónu. Ako sprievodný program plánujeme rôzne atrakcie pre deti. Organizačné zabezpečenie budú zastrešovať členovia DHZ v spolupráci s poslancami OZ. Veríme, že dňom osláv sa nám podarí splniť náš cieľ priblížiť DHZ a spropagovať činnosť ZOSMR ako organizácie, ktorá sa snaží riešiť a presadzovať záujmy občanov, podporovať rozvoj v regionálnej aj nadregionálnej oblasti. Dôležitým odkazom je zachovávať tradície folklóru v našich obciach a posilňovať kultúrne dedičstvo našich predkov. Veríme, že to bude nadstavbou k pokračovaniu spolupráce medzi obcami, občanmi, členmi DHZ. Našim očakávaním je prilákať viac detí k športu, ochote pomáhať dobrovoľnou formou. V obciach mikroregiónu každoročne pribúda množstvo mladých rodín, ktoré nepoznajú tunajšie tradície. Zámerom je priblížiť im činnosť DHZ a nalákať dospelých do radov DHZ alebo deti do radov PLAMEŇákov. Pomôžeme tak všetkým budovať vzťah k zodpovednosti a dôveru človeka k človeku a pomôcť im pri začleňovaní a podporiť komunitné spolunažívanie. Oslava 100. výročia DHZ bude určite silným podnetom i naďalej udržať tradíciu hasičstva v obci, v preventívnej, športovej a zásahovej činnosti. Čo sa týka ostatných občanov, ktorých k nám priláka „len“ zvedavosť, dúfame, že v ich povedomí ostanú len pozitívne dojmy a radi budú spomínať a svojou dobrou náladou prispejú k úspešnému priebehu celej akcie. Všetci patríme do jednej „veľkej rodiny“–občan–rodina–obec-mikroregión–kraj. Pri takejto akcii vzniká priestor na pripomienku občanom, že ani malá obec neostane bez povšimnutia KSK, ktorá podá pomocnú ruku pri takejto príležitosti. Pomôžme si navzájom a tešme sa spolu.

Košický samosprávny kraj

Zoznam aktualít