Aktuality | Dotácia na stravu

od 1. augusta 2021 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ na deň majú nárok deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ktorých zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia ( tzv.daňový bonus)

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Upozorňujeme rodičov, alebo iné fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu/napr. potvrdenie o príjme/ predložili na úrad práce najneskôr do 10.08.2021.

alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

V prípade, že spĺňate podmienky  je potrebne z Vašej strany predložiť  do podateľne Obecného úradu Slanec niektoré z uvedených potvrdení najneskôr do 30.07.2021.

Bližšie informácie - KLIK


Zoznam aktualít