Aktuality | OPATRENIA pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných

V okrese Košice-okolie bol potvrdený Africký mor ošípaných i diaviačej zveri a v obciach Janik a Mokrance aj v domácich chovoch ošípaných. RVPS Košice - okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/6222267 kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácu zabíjačku a vzorku odovzdať na RVPS Košice-okolie. Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinný mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu a v nekomerčných chovoch nesmú vykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja. Registrácia chovov sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. 

Zoznam aktualít